Links


Continental Bulldog Club Schweiz (CBCS)


Continental Bulldog Club France (CBCF)


Verband für das deutsche Hundewesen


Fédération Cynologique Internationale


Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung