Links


Continental Bulldog Club Schweiz (CBCS)


Continental Bulldog Club France (CBCF)


Association Francaise du bulldog Continental


Verband für das deutsche Hundewesen


Fédération Cynologique Internationale


Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung


Sponsoring Veranstaltungen